What we research with Archives ?             Documents confirming Polish citizenship found in the archives

Archiwum Państwowe w Lublinie / Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawrócenia św. Pawła w Lublinie / 1921

Akta stanu cywilnego / Civil status extracts / תמציות מצב אזרחי / Extratos de estado civil / Extractos del estado civil
Akta stanu cywilnego / Civil status extracts / תמציות מצב אזרחי / Extratos de estado civil / Extractos del estado civil

Archiwum Państwowe w Lublinie

AKTY URODZENIA – WYZNANIE MOJŻESZOWE / BIRTH CERTIFICATES – JEWISH RELIEF / תעודות לידה – דת יהודית / ACTAS DE NACIMIENTO – ALIVIO JUDÍO / CERTIDÕES DE NASCIMENTO – ALÍVIO JUDAICO
METRYKI URODZENIA - WYZNANIE MOJŻESZOWE / BIRTH RECORDS - JEWISH FAITH / רישומי לידה - לאום יהודי / REGISTROS DE NASCIMENTO - FÉ JUDAICA / ACTAS DE NACIMIENTO - FE JUDÍA
WYCIĄG Z AKTU URODZENIA / EXTRACT FROM THE BIRTH CERTIFICATE / תמצית תעודת הלידה / EXTRATO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO / EXTRACTO DEL ACTA DE NACIMIENTO

Archiwum Państwowe w Zamościu / Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Biłgoraju /1921

AKT URODZENIA / BIRTH CERTIFICATE / תעודת לידה / CERTIFICADO DE NACIMIENTO /CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu 

Akta stanu cywilnego Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Nowym Sączu / 1910 

Akta stanu cywilnego / Civil status extracts / תמציות מצב אזרחי / Extratos de estado civil / Extractos del estado civil
AKTA MAŁŻEŃSTW/ MARRIAGE CERTIFICATES/ תעודות נישואין /CERTIDÕES DE CASAMENTO /ACTAS DE MATRIMONIO
ZAPOWIEDZI / ANNOUNCEMENTS / הכרזות / ANUNCIOS / ANÚNCIOS

Archiwum Państwowe w Lublinie 

WYCIĄG Z AKTU ŚLUBU / EXTRACT FROM THE MARRIAGE CERTIFICATE / חילוץ מתעודת הנישואין / EXTRACTO DEL ACTA DE MATRIMONIO / EXTRATO DA CERTIDÃO DE CASAMENTO

Archiwum Państwowe w Siedlcach 

AKTA MAŁŻEŃSTW/MARRIAGE CERTIFICATES/תמצית מתעודת נישוא/CERTIDÕES DE CASAMENTO/ACTAS DE MATRIMONIO

Archiwum Państwowe w Łodzi

WYPIS Z AKTU ZEJŚCIA / EXTRACT FROM THE CERTIFICATE OF DEATH / תמצית מתעודות פטירה / EXTRACTO DEL ACTA DE DEFUNCIÓN  / EXTRATO DA CERTIDÃO DE ÓBITO

Archiwum Państwowe w Łodzi / Akta miasta Łodzi / [Księga ludności stałej m. Łodzi guberni piotrkowskiej nr domu 141-146] / 1903 – 1931

AKTA MIASTA ŁODZI / FILES OF THE CITY OF ŁÓDŹ / קבצים מהעיר לודז' / ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE ŁÓDŹ / ARQUIVOS DA CIDADE DE ŁÓDŹ

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 

WYCIĄG Z KSIĄG MELDUNKOWYCH / EXTRACT FROM REGISTRATION BOOKS / תמצית מספרי ההרשמה / 
EXTRACTO DE LIBROS DE INSCRIPCIÓN / EXTRATO DOS LIVROS DE INSCRIÇÃO
ŚWIADECTWO PRZYNALEŻNOŚCI / CERTIFICATE OF AFFILIATION / תעודת זיקה / CERTIFICADO DE AFILIACIÓN / CERTIFICADO DE AFILIAÇÃO

Archiwum Państwowe w Rzeszowie / Akta miasta Rzeszowa / Kartoteki kontroli ruchu ludności / 1928 – 1942

AKTA MIASTA RZESZOWA / FILES OF THE CITY OF RZESZÓW / קבצים של העיר ז'שוב / ARCHIVOS DE LA CIUDAD DE RZESZÓW / ARQUIVOS DA CIDADE DE RZESZÓW

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego

POŚWIADCZENIE ZAMIESZKANIA / PROOF OF RESIDENCE / הוכחת מגורים / PRUEBA DE RESIDENCIA /      COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim / Podanie o dowód osobisty / 1936

PODANIE O DOWÓD OSOBISTY / APPLICATION FOR AN ID CARD / בקשה לתעודת זהות / SOLICITUD DE TARJETA DE IDENTIDAD / PEDIDO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
DOWÓD OSOBISTY / ID CARD / תעודת זהות / TARJETA DE IDENTIFICACIÓN / CARTEIRA DE IDENTIDADE

Archiwum Akt Nowych / DOWÓD OSOBISTY

Archiwum Akt Nowych / Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego [w Piotrogrodzie] / Prośby o polskie paszporty / 1917 – 1918

PROŚBY O POLSKIE PASZPORTY / REQUESTS FOR POLISH PASSPORTS / בקשות לדרכונים פולניים / SOLICITUDES DE PASAPORTES POLACOS / PEDIDOS DE PASSAPORTES POLONÊS

Archiwum Państwowe Obwodu Brzeskiego 

PASZPORT / PASSPORT / דַרכּוֹן / PASAPORTE / PASSAPORTE

Archiwum Państwowe w Kielcach / PASZPORT

Archiwum Akt Nowych / Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie/1937 – 1939       

PASZPORT

Polish passport of the Rabbi Aharon Rokeach, the ourth Rebbe of Belz.The passport was prepared for the purpose of leaving the country at the heightof the War of Independence. It was issued in Tel Aviv by the Polish consulate on March 10, 1948.

Poselstwo RP w Teheranie / Paszport

Archiwum Państwowe w Warszawie / PaszportArchiwum Państwowe w Szczecinie 

ŚWIADECTWO MORALNOŚCI / TESTIMONY OF MORALITY / עדות למוסר / TESTIMONIO DE MORALIDAD / TESTEMUNHO DE MORALIDADE
PODANIE / APPLICATION / יישום / SOLICITUD / APLICATIVO

Archiwum Państwowe w Poznaniu 

SPRAWY ODZNACZEŃ / MATTERS OF AWARDING DECORTIONS /  ענייני הענקת עיטורים /  CUESTIONES DE CONCESIÓN DE CONDECORACIONES / QUESTÕES DE PREMIAÇÃO DE DECORAÇÕES

Archiwum Akt Nowych / Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie / 1937 - 1939            

WZORY POLSKICH WIZ / POLISH VISA SAMPLES / דוגמאות של ויזה פולנית / MUESTRAS DE VISA POLACA /  AMOSTRAS DE VISTO POLONÊS
WZORY POLSKICH PIECZĘCI KONTROLI GRANICZNEJ / SAMPLES OF POLISH BORDER CONTROL STAMPS / דוגמאות של חותמות ביקורת גבולות פולנית / MUESTRAS DE SELLOS DE CONTROL FRONTERIZO POLACO / AMOSTRAS DE SELOS DE CONTROLE DE FRONTEIRA DA POLÔNIA

Archiwum Akt Nowych / Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie/1937 – 1939 

ZAŚWIADCZENIE WOJSKOWE / MILITARY CERTIFICATE / הסמכה צבאית / CERTIFICADO MILITAR / CERTIFICADO MILITAR
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA / MILITARY BOOK / ספר צבאי / LIBRO MILITAR / LIVRO MILITAR
KARTA MOBILIZACYJNA / MOBILIZATION CARD / כרטיס צו גיוס למלחמה / TARJETA DE MOVILIZACIÓN / CARTÃO DE MOBILIZAÇÃO

Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu 

WYPISY NOTARIALNE / NOTARIAL EXTRACTS / תמציות נוטריוניות / EXTRACTOS NOTARIALES
/ EXTRATOS NOTARIAIS

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie 

PRZEPUSTKA / PASS / פס - אישור יציאה / APROBAR / APROVAR

Archiwum Akt Nowych 

WYKAZ STANU OSOBISTEGO / PERSONAL STATUS LIST / רשימת סטטוס אישי / LISTA DE ESTADO PERSONAL / LISTA DE STATUS PESSOAL
LEGITYMACJA / LEGITIMATION / לגיטימציה / LEGITIMACIÓN / LEGITIMAÇÃO
ZOBOWIĄZANIE DO SŁUŻBY / COMMITMENT TO SERVICE / מחויבות לשירות / COMPROMISO DE SERVICIO /    COMPROMISSO COM O SERVIÇO
ŚWIADECTWO ZDROWIA / HEALTH CERTIFICATE / תעודת בריאות / CERTIFICADO DE SALUD /          CERTIFICADO DE SAÚDE
STAN SŁUŻBOWY / OFFICIAL STATUS / סטטוס רשמי / ESTADO OFICIAL / STATUS OFICIAL
KARTOTEKA KARNA / CRIMINAL FILES / רישומים פליליים / EXPEDIENTES PENALES / ARQUIVOS CRIMINAIS
WNIOSEK / APPLICATION / יישום / SOLICITUD / APLICATIVO

Archiwum w Wilnie 

SĄD APELACYJNY / COURT OF APPEALS / בית משפט לערעורים / CORTE DE APELACIONES /TRIBUNAL DE APELAÇÃO

Archiwum Państwowe w Opolu / Świadectwa szkolne z lat 30. XX w.

ŚWIADECTWA SZKOLNE / SCHOOL CERTIFICATES / תעודות גמר בית ספר / CERTIFICADOS ESCOLARES /     CERTIFICADOS ESCOLARES

Archiwum Państwowe w Krakowie 

ZAWIADOMIENIE SZKOLNE 

Archiwum Państwowe w Warszawie

ŚWIADECTWA SZKOLNE 

Archiwum Państwowe w Katowicach 

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego 

INDEKS / STUDENT RECORD BOOK / תעודת סטודנט / LIBRO DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE / LIVRO DE REGISTRO DO ESTUDANTE

Politechnika Lwowska